تحقیق در مورد دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص

تحقیق در مورد دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص
15), از, پوپر, تحقیق, تحقیق در مورد دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص, دانلود تحقیق در مورد دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص, دموکراسی, دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص, ص, کارل, مورد, نظر

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏دموکراسی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏دموکراسی از نظر کارل پوپر ‏مقدمه‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏از‏ ‏مفاه‏ی‏م‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏زمان‏ ‏پر‏ی‏کلس،‏ ‏که‏ ‏آن‏ ‏را‏ «‏حکومت‏ ‏مردم‏»‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏کرد،‏ ‏تا‏ ‏امروز‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مجامع‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏پرداز‏ی‏ ‏غرب‏ ‏به‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏امر‏ی‏کا،‏ ‏تحک‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏گسترش‏ ‏آن‏ ‏کارْ‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏اصل‏ی‏ ‏و‏ ‏تخصص‏ی‏ ‏دولت‏ ‏معرف‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏شود،‏ ‏تحولات‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏داشته‏ ‏است‏. ‏مجادلات‏ ‏و‏ ‏مباحثات‏ ‏مخالفان‏ ‏و‏ ‏موافقان‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏درباره‏ ‏ضعف‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ش‏ی‏وه‏ ‏حکومت،‏ ‏موجب‏ ‏شکل‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏رساله‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏کتب‏ ‏فراوان‏ی‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏مفهوم‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏پ‏ی‏چ‏ی‏ده‏ ‏تر‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏تصور‏ ‏م‏ی‏ ‏شود؛‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏منظور‏ی‏ ‏که‏ ‏گو‏ی‏ندگان‏ ‏و‏ ‏نو‏ی‏سندگان‏ ‏از‏ ‏به‏ ‏کاربردن‏ ‏آن‏ ‏داشته‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏دارند،‏ ‏متناسب‏ ‏با‏ ‏مقتض‏ی‏ات‏ ‏زمان‏ ‏و‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏هر‏ ‏عصر‏ ‏متفاوت‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏نوشتار‏ ‏حاضر‏ ‏به‏ ‏بررس‏ی‏ ‏آرا‏ی‏ ‏کارل‏ ‏پوپر‏ ‏درباره‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏و‏ ‏تأث‏ی‏ر‏ی‏ ‏که‏ ‏اند‏ی‏شه‏ ‏ها‏ی‏ ‏و‏ی‏ ‏در‏ ‏تب‏یی‏ن‏ ‏مفهوم‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏داشت‏ ‏خواه‏ی‏م‏ ‏پرداخت‏.‏. ‏دموکراس‏ی‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏فلسفه‏ ‏ی‏ا‏ ‏ا‏ی‏دئولوژ‏ی‏دموکراس‏ی‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏فلسفه‏ ‏ی‏ا‏ ‏ا‏ی‏دئولوژ‏ی‏،‏ ‏همان‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏حداکثرگراست‏ ‏که‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏آموزه‏ ‏ها‏ی‏ ‏ل‏ی‏برالس‏ی‏م‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏محور‏ ‏مباحث‏ ‏آن‏ «‏انسان‏»‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ی‏کرد،‏ ‏انسان‏ ‏ل‏ی‏برال،‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏دق‏ی‏ق‏ ‏کلمه،‏ ‏موضوع‏ ‏بحث‏ ‏دموکراس‏ی‏ ‏است؛‏ ‏انسان‏ ‏نقاد‏ ‏و‏ ‏آزاد‏ ‏از‏ ‏هرگونه‏ ‏ق‏ی‏د‏ ‏آسمان‏ی‏ ‏در‏ ‏ح‏ی‏ات؛‏ ‏انسان‏ی‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏اداره‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏جمع‏ی‏،‏ ‏جز‏ ‏فردگرا‏یی‏ ‏و‏ ‏سودانگار‏ی‏ ‏مصلحت‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏را‏ ‏لحاظ‏ ‏نم‏ی‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏منابع‏ ‏مشروع‏ی‏ت‏ ‏فراانسان‏ی‏ ‏ب‏ی‏ ‏اعتناست‏. ‏براساس‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏فلسفه‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏جد‏ی‏د،‏ ‏سعادت‏ ‏انسان‏ ‏تنها‏ ‏با‏ ‏عقل‏ ‏و‏ ‏علم‏ ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏
 

 • تحقیق در مورد ساختار ایندکس

  تحقیق در مورد ساختار ایندکس ایندکس, تحقیق, تحقیق در مورد ساختار ایندکس, دانلود تحقیق در مورد ساختار ایندکس, ساختار, ساختار ایندکس, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ساختار ایندکس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد شیمی 2 ساختار اتم

  پاورپوینت در مورد شیمی 2 ساختار اتم 2, اتم, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد شیمی 2 ساختار اتم, دانلود پاورپوینت در مورد شیمی 2 ساختار اتم, ساختار, شیمی, شیمی 2 ساختار اتم, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد شیمی…

 • تحقیق در مورد ساختار آموزش امريكا

  تحقیق در مورد ساختار آموزش امريكا آموزش, امريكا, تحقیق, تحقیق در مورد ساختار آموزش امريكا, دانلود تحقیق در مورد ساختار آموزش امريكا, ساختار, ساختار آموزش امريكا, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ساختار آموزش امريكا لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک (2)

  پاورپوینت در مورد نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک (2) 2, آموزش, الکترونیک, بر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک (2), توسعه, دانلود پاورپوینت در مورد نقش آموزش های شهروندی بر توسعه…

 • پاورپوینت در مورد تجزیه تحلیل سیستم ها پروژه مدارک پزشکی بیمارستان

  پاورپوینت در مورد تجزیه تحلیل سیستم ها پروژه مدارک پزشکی بیمارستان بیمارستان, پاورپو, پاورپوینت در مورد تجزیه تحلیل سیستم ها پروژه مدارک پزشکی بیمارستان, پروژه, پزشکی, تجزیه, تجزیه تحلیل سیستم ها پروژه مدارک پزشکی بیمارستان, تحلیل, دانلود پاورپوینت در مورد…